top of page

מלגות

העמותה לזכרו של ד"ר ברוך זינגר מחלקת מלגות מחייה לסטודנטים מצטיינים הלומדים כימיה, אלקטרוכימיה, והמדע לחומרים מתקדמים לתואר ראשון.

הזכאים למלגה

סטודנטים לתואר ראשון הלומדים תוכנית לימודים מלאה במוסד אקדמי מוכר.

סטודנטים הלומדים בשנה א' ומעלה בשנה"ל תשפ"ג.

סטודנטים הלומדים במסלול כימיה או כימיה בשילוב עם מקצועות אחרים לרבות הנדסת כימיה.

הבקשות למלגה ייבחנו בעזרת הקרטריונים הבאים:

אקדמי - הישגי המועמד/ת ייבחנו כפי שהם באים לידי ביטוי בגיליון הציונים ופעילות אקדמית נוספת, אם ישנה (פרוייקט מחקר, פרסים וכו').

מצב סוציו-כלכלי - מצב המועמד/ת ייבחן באופן עקיף: מקום מגורים, משלח יד ההורים, מספר אחים, עבודה (אם יש), ומצב משפחתי.

מעורבות ותרומה לחברה - שרות צבאי/לאומי, פעילות התנדבותית.

הגשת מועמדות

יש להוריד את טופס המועמדות, לצרף את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס ולשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: zinger.fund@gmail.com

תאריך אחרון להגשת מועמדות הוארך עד ל- 8 באוגוסט 2023.

שאלות? כתבו לנו בכתובת zinger.fund@gmail.com

מלגות: Welcome
bottom of page